Aktualnoci

Prezentacja publikacji powstaych w ramach projektu

Udostpniamy dla Pastwa publikacje, ktre powstay w ramach projektu „Akademia TRIZ dla biznesu:

 1. Broszura informacyjna o TRIZ - pobierz,
 2. TRIZ dla ciekawych - pobierz.
 3. Zbir zada TRIZ na I i II stopie certyfikacji - cze 1 - pobierz;
 4. Zbir zada TRIZ na I i II stopie certyfikacji - cze 2 - pobierz;
 5. Zbir zada TRIZ na I i II stopie certyfikacji - cze 3 - pobierz;
 6. Zbir zada TRIZ na I i II stopie certyfikacji - cze 4 - pobierz;
2014-03-17 10:21:19

Konferencja podsumowujca projekt „Akademia TRIZ dla biznesu”.

W dniu 16 grudnia 2013 roku w Wojewdzkim Domu Kultury im. Jzefa Pisudskiego w Kielcach odbya si konferencja zamykajca projekt i upowszechniajca jego rezultaty. Wzili w niej udzia realizatorzy oraz uczestnicy projektu „Akademia TRIZ dla biznesu”, a take zaproszeni gocie z regionw witokrzyskiego i maopolskiego, reprezentujcy rodowiska bezporednio lub porednio zaangaowane we wspieranie rozwoju przedsibiorczoci i innowacyjnoci, tj. biznesowe, naukowe i administracyjne.

Czytaj wicej
2014-01-10 14:36:56

Konferencja podsumowujca realizacj projektu pn. Akademia TRIZ dla biznesu

W dniu 16 grudnia br. w Wojewdzkim Domu Kultury im. Jzefa Pisudskiego w Kielcach odbdzie si konferencja zamykajca projekt partnerski, realizowany od dwunastu miesicy na terenie wojewdztw witokrzyskiego i maopolskiego, ktrego gwnym celem byo wdroenie nowej formy wsparcia dla rozwoju przedsibiorczoci w zakresie analizy problemw techniczno-organizacyjnych i technologicznych firm, przy wykorzystaniu innowacyjnej metodyki TRIZ – Teorii Rozwizywania Innowacyjnych Zada.

Czytaj wicej
2013-12-02 14:43:34

Nabr przedsibiorcw do udziau w bezpatnych warsztatach szkoleniowych

REKRUTACJA PRZEDSIBIORSTW DO PROJEKTU
„AKADEMIA TRIZ DLA PRZEDSIBIORSTW”

„Rekrutacja zakoczona”

Uwaga !!! Zapraszamy do zgaszania na kolejne cykle 1-dniowych szkole TRIZ !!!
Rekrutacja zostaje przeduona do odwoania i zostanie zamknita z chwil wyczerpania wolnych miejsc. Decyduje kolejno zgosze.
Przedsibiorcy, ktrzy przesali ju zgoszenia bd w najbliszym czasie informowani, kady indywidualnie, o szczegach i terminach szkole.


Informujemy, i rozpoczynamy nabr przedsibiorcw z terenu wojewdztwa witokrzyskiego oraz wojewdztwa maopolskiego do udziau w bezpatnych warsztatach szkoleniowych z zakresu praktycznego rozwizywaniu problemw techniczno-organizacyjnych i technologicznych firm, przy wykorzystaniu nowatorskiej metodyki TRIZ - Teorii Rozwizywania Innowacyjnych Zada. Specyficzna cecha TRIZ to: prostota uzyskiwanych rozwiza, niskie koszty realizacji i minimalna ilo prb poprzedzajcych wdroenie.

Czytaj wicej
2013-07-23 14:14:41

Zaproszenie do udziau w projekcie – wizyta studyjna w przedsibiorstwie

Informujemy o przedueniu terminu skadania formularzy zgoszeniowych do 05.07.2013 r. do godz. 10:00.

witokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., jako Lider projektu „Akademia TRIZ dla biznesu” serdecznie zaprasza zainteresowane przedsibiorstwa do udziau w projekcie, w zakresie przeprowadzenia u zainteresowanej firmy wizyty studyjnej. Zaproszenie kierujemy do przedsibiorstw z wojewdztwa witokrzyskiego i ociennych (bezporednio ssiadujcych z regionem witokrzyskim.) Wizyta studyjna ma na celu przetestowanie rozwizywania problemw rozwoju firm metod TRIZ (Teoria Rozwizywania Innowacyjnych Zada). Metodyka TRIZ suy do analizy sytuacji problemowych w przedsibiorstwie, by na tej podstawie kreowa pomysy na nowe rozwizania realne do wdroenia. Analiza dotyczy bdzie dwch grup problemw: produktu (i usugi) oraz organizacji pracy firmy. W szczeglnoci analizowane bdzie pozycjonowanie produktu na tle krzywej S-ksztatnej, ujawnianie „niepodanych efektw” i generowanie nowych pomysw. Problemy firm bd rozwizywana przez mieszane zespoy pracownikw danej firmy, specjalistw TRIZ. Jest to zreszt wpisane w podstawy metodyczne TRIZ. Specjalista TRIZ nie jest „przywizany” do adnej dziedziny techniki. Praktyka wiatowa wykazuje, e np. Master TRIZ W. Kudriawcew (Moskwa) skutecznie rozwizuje problem produkcji niskokalorycznego jogurtu dla amerykaskiej firmy i problem opatek sprarki silnika odrzutowego.


Czytaj wicej
2013-06-11 13:57:35

Seminarium naukowo-szkoleniowe promujce projekt


3 czerwca 2013 roku w Sali Kominkowej Wojewdzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyo si midzynarodowe seminarium naukowo-szkoleniowe promujce projekt pn. Akademia TRIZ dla biznesu. Prelekcje wygosili m.in. wybitni znawcy i propagatorzy TRIZ z Rosji: Sergey Faer – Master TRIZ, specjalista d/s Managementu oraz Alexander Kudryavtsev – Master TRIZ, specjalista w zakresie TRIZ-Techniki, wsppracujcy na co dzie w tej dziedzinie z firmami amerykaskimi, japoskimi oraz koreaskimi. Uczestnicy seminarium wzili udzia w warsztatach, prowadzonych przez prelegentw zagranicznych, na ktrych mieli okazj pozna przykadowe rozwizania za pomoc TRIZ konkretnych problemw pojawiajcych si w przedsibiorstwach. TRIZ (czyli Teoria Rozwizywania Innowacyjnych Zada) to zestaw narzdzi, baza wiedzy  i podstawowy model technologiczny, ktry poprzez zastosowanie odpowiednich algorytmw  (zwanych chwytami) przyczynia si do tworzenia nowych innowacyjnych pomysw i rozwizywania problemw.

Czytaj wicej
2013-06-06 11:30:52

Midzynarodowe seminarium promujce projekt pn. Akademia TRIZ dla biznesu: rekrutacja uczestnikw


Midzynarodowe seminarium naukowo-szkoleniowe
z zakresu  TRIZ dla przedsibiorcw oraz konsultantw
z regionw witokrzyskiego i maopolskiego.


W dniu 3 czerwca 2013 roku w Wojewdzkim Domu Kultury im. Jzefa Pisudskiego w Kielcach odbdzie si midzynarodowe seminarium naukowo-szkoleniowe promujce projekt pn. Akademia TRIZ dla biznesu. Seminarium to ma na celu rozpropagowanie i wdroenie nowej formy wsparcia dla rozwoju przedsibiorczoci w Polsce w zakresie analizy problemw techniczno-organizacyjnych i technologicznych firm, przy wykorzystaniu innowacyjnej metodyki TRIZ – Teorii Rozwizywania Innowacyjnych Zada. Specyficzna cecha TRIZ, to: prostota uzyskiwanych rozwiza, niskie koszty realizacji i minimalna ilo prb poprzedzajcych wdroenie.

Metodyka TRIZ, mao znana w Polsce, jest rozpowszechniona i niezwykle ceniona niemal we wszystkich liczcych si gospodarczo i technologicznie krajach na wiecie. Elementy TRIZ s z sukcesami wykorzystywane przez wiodce firmy wiatowe, takie jak: Siemens, Toyota, Boeing, Hewlett Packard, IBM, Motorola czy Xerox do rozwizywania wszelkiego rodzaju problemw wystpujcych w biecej dziaalnoci tych firm.
Seminarium jest skierowane gwnie do przedsibiorcw z wojewdztw witokrzyskiego i maopolskiego, jak rwnie konsultantw zajmujcych si wsparciem rozwoju kreatywnej przedsibiorczoci w tych regionach i jest wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, Poddziaania 2.2.1 Poprawa jakoci usug wiadczonych przez instytucje wspierajce rozwj przedsibiorczoci i innowacyjnoci Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013.

Zaproszenie do udziau w seminarium przyjli m.in. dwaj rosyjscy prelegenci - wybitni znawcy tematyki TRIZ, posiadajcy najwysze certyfikaty w tym zakresie nadawane przez Midzynarodow Asocjacj TRIZ, wsppracujcy na co dzie z firmami japoskimi, koreaskimi oraz amerykaskimi, tj. Pan Sergey Faer - specjalista ds. TRIZ-Management i Pan Aleksander Kudryavtsev - specjalista ds. TRIZ-Techniki. Zaproszeni prelegenci w sposb praktyczny przedstawi w szerokim zakresie aspekty dotyczce moliwoci
i skutecznoci wykorzystania metodyki TRIZ w biznesie, w tym rwnie poprzez przeprowadzenie tematycznych warsztatw szkoleniowych dla uczestnikw seminarium z zakresu rozwizywania konkretnych, przykadowych problemw wystpujcych w przedsibiorstwach, przy wykorzystaniu powyszej wskazanej metodyki.

Szczegowy program seminarium.

Ze wzgldw organizacyjnych, w celu potwierdzenia udziau, przedsibiorcy i konsultanci zainteresowani udziaem w seminarium proszeni s o wypenienie formularza zgoszeniowego (.docx) (w wersji .doc) i przesanie go pod wskazany w nim adres mailowy w terminie do dnia 29 maja br.
Ilo miejsc na seminarium jest ograniczona. Liczy si kolejno nadsyanych zgosze.

Szczegowych informacji nt. organizowanego seminarium udzielaj pracownicy Oddziau Przedsibiorczoci i Nadzoru wacicielskiego Departamentu Polityki Regionalnej Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa witokrzyskiego - Partnera Projektu i Organizatora Seminarium, tel. 41 365 81 79; 41 365 81 83, e-mail: akademia-triz@sejmik.kielce.pl

2013-05-21 10:14:27

Pierwszy zjazd na II stopie certyfikacji TRIZ

W dniach 19,20,21.04.2013 odby si pierwszy zjazd na II stopie certyfikacji TRIZ. Szkolenie odbyo si w Hotelu Gromada w Cedzynie. Suchacze czynnie uczestniczyli w zajciach, rozwizujc zadania w opraciu o TRIZ. Uczestnicy po ukoczeniu szkolenia bd potrafili na konkretnym systemie technicznym pokaza dziaanie podstawowych mechanizmw TRIZ, na zaproponowanych przykadach pokaza dziaanie podstawowych praw rozwoju systemw technicznych, sformuowa prognoz dalszego rozwoju systemu, przeanalizowa zadanie wg ARIZ-85-c, a do uzyskania prawidowej odpowiedzi lub rwnoznacznej. Prawidowo kontrolowa poprawno i jako rozwizania. Ponadto bd zna zasady analizy wepolowej, struktur Systemu Standardw (SS), rozwizywa zadanie z wykorzystaniem SS, sformuowa prognoz dalszego rozwoju ST (Systemu Technicznego) otrzymanego po rozwizaniu zadania. W projekcie przewidziano 54 godziny zaj w trzech blokach 3-dniowych.

2013-04-26 09:50:10

Drugi zjazd uczestnikw szkolenia na I stopie certyfikacji TRIZ

W dniach 22 i 23 marca 2013 r. w Cedzynie odby si II Zjazd uczestnikw szkolenia na I stopie certyfikacji TRIZ.
Podczas zjazdu uczestnicy rozwizywali zadania zwizane z prowadzeniem przedsibiorczoci przy wykorzystaniu metody TRIZ.

2013-03-27 08:33:32

Zmiany do regulaminu uczestnictwa w projekcie

Informujemy o zmianach wprowadzonych do Regulaminu uczestnictwa w projekcie”.

Szczegy w zaczonym pliku - pobierz.


2013-03-25 14:08:37

Pierwszy zjazd szkolenia na I stopie certyfikacji TRIZ

W dniach 2 – 3 marca 2013 roku w Hotelu Gromada na Cedzynie odby si pierwszy zjazd szkolenia na I stopie certyfikacji TRIZ realizowany przez Lidera projektu - witokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. zo.o. Zajcia prowadzone s przez Pana Jana Boratyskiego, jedynego w Polsce eksperta posiadajcego III stopie certyfikacji nadawany przez MATRIZ. W szkoleniu wzili udzia przedstawiciele jednostek otoczenia biznesu oraz inne jednostki odpowiedzialne za innowacje i rozwj, a take osoby, ktre chc pozna tajniki wiatowej sawy techniki rozwizywania problemw technicznych i organizacyjnych. Ku miemu zaskoczeniu organizatorw do udziau w szkoleniach zgosio si ponad 40 uczestnikw. W zwizku z tak du iloci zgosze, postanowilimy zorganizowa szkolenie w dwch turach – pierwsza, ktra si ju zacza, czyli 02-03.03 i 22-23.03.2013 r. w Cedzynie, a druga w Krakowie na Politechnice Krakowskiej w dniach 15-16.03.2013 r. i 24-25.03.2013 r. Niniejszym informujemy, i rekrutacja w ramach projektu „Akademia TRIZ dla biznesu” zostaa zakoczona.2013-03-12 08:19:11

Rekrutacja konsultantw na I stopie certyfikacji TRIZ

Uwaga !!!
Zmiana terminu szkolenia na I stopie certyfikacji.
Aktualne terminy szkolenia to 02-03.03.2013 oraz 22-23.03.2013.

W zwizku z rozpoczciem projektu pt: ”Akademia TRIZ dla biznesu” biuro witokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach rozpoczyna rekrutacj konsultantw na I stopie certyfikacji TRIZ w 5-stopniowej skali MATRIZ.


Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek otoczenia biznesu i innych jednostek odpowiedzialnych za innowacje i rozwj oraz osoby ktre chc pozna tajniki wiatowej sawy techniki rozwizywania problemw technicznych.

TRIZ to nie tylko teoria, to niezwykle skuteczne narzdzie rozwizywania kopotw technicznych, opracowywania innowacyjnych rozwiza, to pomocny mechanizm w poszukiwaniu odpowiedzi na wydawaoby si nierozwizywalne? kwestie i problemy. TRIZ to metodologia, zestaw narzdzi, baza wiedzy i podstawowy model technologiczny, dostarcza narzdzi i metod do prawidowego formuowania problemw, analizy systemowej, analizy bdw oraz moliwych kierunkw ewolucji systemw. TRIZ stosowany jest z sukcesami przez setki wiatowych korporacji. Docz do elitarnej grupy jednych z pierwszych w Polsce konsultantw TRIZ. Zdobd praktyczn wiedz, wzmocnij swj potencja, my pomoemy Ci sta si ekspertem, ktry wiadczy konkretne usugi na rzecz przedsibiorstw, stajc si rdem rozwoju.

Docz do projektu. Przeamuj trudnoci, generuj zmiany, rozwijaj i pomagaj rozwija si przedsibiorstwom. Zyskaj unikaln szans na wyrnienie si na europejskim rynku usug dla firm, generuj praktyczn wiedz, zosta ekspertem TRIZ.

Uczestnikom szkole zapewniamy:
 • materiay szkoleniowe,
 • zakwaterowanie na 2 dni szkolenia,
 • wyywienie,
 • mi atmosfer.

Szkolenia s bezpatne.
Planowany termin szkole na I stopie certyfikacji (02-03.03.2013, 22-23.03.2013).
Miejsce szkolenia zostanie podane na stronie internetowej www.akademiatriz.it.kielce.pl oraz www.it.kielce.pl.

Nabr rozpoczyna si 14.02.2013 roku i potrwa do 27.02.2013 r do godz. 15.30.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zoenia dokumentacji rekrutacyjnej (formularz zgoszeniowy oraz yciorys zawodowy) w wyznaczonym terminie.
Podpisane dokumenty naley przesa faksem, e-mailem w formie scanu bd osobicie na wskazany poniej adres. Dopuszcza si przesanie dokumentw poczt (decyduje data wpywu dokumentw do Biura Projektu, czyli do dn. 27.02.2013 r.)
Dokumenty przekazane w innej ni wskazana forma bd w innym terminie nie bd rozpatrywane.

Szczegowe informacje poniej:
 • Regulamin Uczestnictwa w projekcie Konsultanci TRIZ (Teoria Rozwizywania Innowacyjnych Zada) - pobierz;
 • Formularz zgoszeniowy (Zacznik nr 1 do Regulaminu Projektu) - pobierz;
 • Wzr yciorysu zawodowego (Zacznik nr 2 do Regulaminu Projektu) - pobierz;
 • Karta oceny (Zacznik nr 3 do Regulaminu Projektu) - pobierz;
Biuro Projektu:
witokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o.,
ul. Zagnaska 84, 25-528 Kielce
tel.: (41) 34 32 919; (41) 34 32 937, osoba do kontaktu: Wioletta Molda (moleda@it.kielce.pl) i Ewelina Wjcik (ewelina.wojcik@it.kielce.pl).
fax.: (41) 34 32 912

2013-02-13 13:56:19